CATALISE Norge

Prosjekt for felles norsk begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge

Illustrasjon: Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh & the Catalise-2 Consortium, 2017

CATALISE som ble gjennomført i flere engelskspråklige land (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh & the Catalise-2 Consortium, 2017; Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh, Catalise consortium, 2016). Ca 60 fagpersoner deltok i den engelskspråklige studien, blant annet logopeder, barnepsykologer- og leger, spesialpedagoger, i tillegg til representanter fra brukerforeninger. Formålet var at deltakerne skulle bli enige om en felles terminologi som skal brukes i praksis- og forskningsfeltet. Gjennom flere runder med spørreskjemaer og diskusjoner oppnådde deltakerne til slutt enighet. Den engelske terminologien kan ikke omsettes direkte til norsk og Norsk Logopedlag har derfor initiert en norske tilsvarende studie.

Den norske studien blir gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av Anne-Lise Rygvold (UiO/NLL), Kari-Anne B. Næss (UiO), Kristian Emil Kristoffersen (Nord Universitet og Frambu), Arve Asbjørnsen (UiB), Marianne Klem (Statped) og Stian Valand (Statped, NLL).

Studien har planlagt start høsten 2019.


Arbeidsgruppa velger ut de fagpersonene som anses som mest relevante, basert på spørreskjemaet og ut fra kriteriene som ligger til grunn for spørreskjemaet. Dette har sammenheng med valget av metode studien er basert på.

Siden er oppdatert: 13.09.2019