Invitasjon til å bidra

Vil du bidra til felles norsk begrepsbruk om språkvansker hos barn og unge?

Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner i Norge som jobber med språkvansker hos barn og unge til en studie der målet er å finne fram til en konsensus om felles terminologi og kriterier for å identifisere språkvansker. Det er ønskelig at ulike fagdipspliner er representert.

Illustrasjon: Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh & the Catalise-2 Consortium, 2017

Studien bygger på Catalise-studien som ble gjennomført i flere engelskspråklige land (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh & the Catalise-2 Consortium, 2017; Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh, Catalise consortium, 2016). Ca 60 fagpersoner deltok i den engelskspråklige studien, blant annet logopeder, barnepsykologer- og leger, spesialpedagoger, i tillegg til representanter fra brukerforeninger. Formålet var at deltakerne skulle bli enige om en felles terminologi som skal brukes i praksis- og forskningsfeltet. Gjennom flere runder med spørreskjemaer og diskusjoner oppnådde deltakerne til slutt enighet. Den engelske terminologien kan ikke omsettes direkte til norsk og Norsk Logopedlag har derfor initiert en norske tilsvarende studie.

Den norske studien blir gjennomført av en arbeidsgruppe bestående av Anne-Lise Rygvold (UiO/NLL), Kari-Anne B. Næss (UiO), Kristian Emil Kristoffersen (Frambu), Arve Asbjørnsen (UiB), Marianne Klem (Statped) og Stian Valand (NLL).

Hvem kan delta?

Vi ønsker å komme i kontakt med sentrale fagpersoner innen ulike profesjoner som jobber med fagfeltet språkvansker hos barn og unge. Om du er spesielt interessert i språkvansker hos barn og unge og har mulighet til å svare på et spørreskjema ved to ulike tidspunkter, 60-90 minutter hver gang. Om du i tillegg har mulighet til å delta på en samling, enten fysisk eller over internett, kan du være en potensiell deltaker i studien.


Studien har planlagt start høsten 2019.


Arbeidsgruppa velger ut de fagpersonene som anses som mest relevante, basert på spørreskjemaet og ut fra kriteriene som ligger til grunn for spørreskjemaet. Dette har sammenheng med valget av metode studien er basert på.


Er du interessert?

PÅMELDINGEN ER AVSLUTTET


Siden er oppdatert: 02.08.2019